จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจวัดแว่นสายตาให้กับประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน ๔๐ ราย และเทศบาลเมืองอุทัยธานี
จำนวน ๘๐ ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหาด้านสายตาที่ยังขาดแว่นตาที่ไม่เหมาะสมกับปัญหาสายตา
ให้ได้รับแว่นตาที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี