จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ
ขอพระราชทานเครื่องช่วยฟัง ให้แก่หลาน โดยมีหนังสือที่อ้างถึง นางปณิตา สิงห์ทองอายุ๓๖ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่๖๗๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาบางแกรก
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐา ริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทาน
เครื่องช่วยฟังให้แก่ หลานชาย ชื่อเด็กชายชาญสิงห์ทอง อายุ ๓ปี มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ต้องได้รับการ เปลี่ยนเครื่องช่วยฟังทุกปี
แต่ครอบครัวมีฐานะยากจนจึงไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อเครื่องช่วยฟังได้ พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีนำเครื่องอุปโภค -บริโภคจำนวน ๑ชุด ทั้งนี้
ภาคส่วนราชการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี