จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นาวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ/ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางศศิธร พุฒจีบ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกสภากาชาดไทยกอำเภอบ้านเขว้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส (บ้านปันรัก) โดยมี
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ บ้านเลขที่ 28 ม.5 ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ ได้มอบเงินสงเคราะห์
เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวดังกล่าวด้วย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ