จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยรองนายกฯ คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 107 ปี และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอเทพสถิต จำนวน 3 ราย
2. ผู้สูงอายุที่มีอายุ100 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเทพสถิต จำนวน 1 ราย
3. ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว จำนวน 1 ราย
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ