กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาทวี ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ในพื้นที่ตำบล
คลองทราย 8 ราย ตำบลนาหมอศรี 1 ราย รวมทั้งหมด 9 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี