จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางจีราพร ปูรียา ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง นำโดย
นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอกาบัง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 รายดังนี้ 1.ด.ช.ศิลา จันแส้ง อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่4 ต.บาละ อ.กาบัง
จ.ยะลา 2.น.ส.สารีปะห์ สะมาแอ อยู่บ้านเลขที่ 153 หมู่8 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 3.นางเสาเดาะ เจะเตะ อยู่บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ที่3 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดยะลามอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท และมอบชุดของขวัญรายละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ณ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา