จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอท่าฉาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ " กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "
จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางอ่อน จันทร์น้อย อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง
2. นางทรัพย์ นุชภู่ อายุ 103 ปี บ้านเลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง
3. นายสุทธิพร พุททธัมรงค์ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 202/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร
4. นายสวัสดิ์ ตรีพงค์ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 82/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปากฉลุย
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี