จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอท่าฉาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายทวี ช่วยบางเดื่อ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 198/1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไทร
2. นางชา รัตนวุฒิ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไทร
3. นางสาววรณ์ ปลองปลอด อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ตำบลปากฉลุย
4. นางบุญธรรม ช่างคิด อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 097 หมู่ที่ 5 ตำบลเสวียด
5. นายถนอม เขียวปลอด อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 030 หมู่ที่ 3 ตำบลเสวียด
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี