จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 - 16:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ ปลัดอำเภอท่าชนะ เจ้าหน้าที่สาธารสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นายมะมุด สุมการี อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลประสงค์
2. นายหมึก ทุ่มทวน อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลวัง
3. นายจรุง สืบเพ็ง อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชนะ
4. นายหมาน หมัดเหล็บ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชนะ
5. นางสาวสมผล สังข์ทอง อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลคันธุลี
6. นางสมเพช คันงาม อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคันธุลี
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะฯ ได้ไปตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างบ้าน
นายลี บัวไข ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ ตามโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี