จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ ปลัดอำเภอท่าชนะ เจ้าหน้าที่สาธารสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ "กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วย
ติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นายนิคม อินทร์มี อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ตำบลสมอทอง
2. นายข้อง พุฒพิทักษ์ อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 6 ตำบลประสงค์
3. นายณรงค์ แถวทองคำ อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 7 ตำบลวัง
4. นายเฮ่ง ศรีมหาดไทย อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 7 ตำบลวัง
5. เด็กชายนราวิทยญ์ บุญหนัก อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าชนะ
6. นางวันชา จันทร์ดำ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี