กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย

นางกิติยา ฮวกนิล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้
และผู้พิการ ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และยังได้รับเงินบริจาคสมทบ
จากสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพให้กับผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้พิการ โดยแบ่งผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้พิการ เป็นรายตำบล
จำนวน 20 ราย ดังนี้
1.ตำบลแม่แฝก 2 ราย
2.ตำบลแม่แฝกใหม่ 2 ราย
3.ตำบลหนองหาร 5 ราย
4.ตำบลป่าไผ่ 3 ราย
5.ตำบลหนองจ๊อม 4 ราย
6.ตำบลสันนาเม็ง 2 ราย
7.ตำบลสันพระเนตร 2 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย
กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย
กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย
กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย
กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย