จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางวราภรณ์ อยู่เอี่ยม
พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนางสาวระทม อ่ำน้อย อายุ 55 ปี อยู่หมู่ที่ 9
ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ดูแล ลูกและหลานในครอบครัว รวม 13 คน มีฐานะยากลำบาก และมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น รวมทั้ง ตุ๊กตา ของเล่นสำหรับเด็ก ทั้งนี้
กิ่งกาชาดอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ช่วยสนับสนุนเงินช่วยเหลือ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ดูแลเรื่องเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
และการเข้ากองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดฯ  อำเภอเก้าเลี้ยวจะดำเนินการจัดสร้างบ่อบาดาลให้ ใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา โดยไม่ใช่งบประมาณ
ของทางราชการ  สำนักงานเกษตรอำเภอ จะช่วยเหลือสนับสนุนด้านอาชีพโดยการหาเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้ปลูกสร้างรายได้เสริม 
สำนักงานประมงและปศุสัตว์อำเภอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงเป็ด ไก่ พันธุ์ปลา โรงเรือน และอาหารให้ไว้เลี้ยง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า ดูแลเรื่องสุขภาพ สุขอนามัย ยารักษาโรค และผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.หนองเต่า สนับสนุนการซ่อมแซม
บันไดบ้าน และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และให้กำลังใจครอบครัวในการดำรงชีวิตต่อไป

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์