จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม โดยนางสาวสุธาสินี สุพิชญางกูร ผู้แทนในนามวิทยากรเครือข่าย
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย กล่าวรายงานพิธีปิดการอบรม ซึ่งได้รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ
สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ที่เสร็จสิ้นลงในวันนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดระยะเวลา 3 วันและคาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุ เมื่อมีการเจ็บป่วย
ภายในครอบครัว และชุมชนของตนเองได้อย่างถูกวิธี การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 51 ราย จากเป้าหมายที่คัดเลือกไว้ 53 ราย
ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 23 ราย อำเภอโกรกพระ 10 ราย อำเภอพยุหะคีรี 9 ราย และอำเภอเก้าเลี้ยว 9 ราย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์