จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ และผู้แทน เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2563 การพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไพศาลี ชุมแสง
ลาดยาว พยุหะคีรี ตากฟ้า และอำเภอท่าตะโก และแนวทางการดำเนินงาน การร่วมกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์