จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ บ้านเลขที่ 240 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมและบรรเทาทุกข์ครอบครัว นายเสวต ปาโท ผู้ประสบอัคคีภัย
โดยได้รับความเสียหายทั้งหลัง และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 2 ผืน

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น