จังหวัดพังงา

เมื่อวัน​ที่​ 2​ กรกฎาคม​ 2562​ นายประภาส​ ขุนพิทักษ์​ นายอำเภอท้ายเหมือง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
สภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีนาง​พร​ทิพย์​ ชัย​รัตน์​ รองนายกเหล่า​กาชาดจังหวัดพังงา​ ในนามวิทยากรเครือข่ายหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
สภากาชาดไทยเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาดและเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันที่ 2-4​ กรกฎาคม​ 2562 รุ่นที่ 2​ มีผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งสิ้นจำนวน 51​ คน เพื่อขยายผลการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ”  การมีจำนวนประชากร
สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้รัฐจำเป็นต้องสร้างการจัดสวัสดิการต่างๆแก่ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่งการจัดการดูแลโดยชุมชนนั้นถือเป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งที่ภาครัฐส่งเสริมให้กลายเป็นบทบาทของท้องถิ่นแทนในการบริหารจัดการและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยมีหน่วยงานหลัก​ ได้แก่​ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล​ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งนอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเรื่องการจัด
บริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพแล้วนั้นบุคลากรในหน่วยงานและคนในชุมชนมีความสำคัญเช่นกันในการประสานงานและให้ความร่วมมือ
ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน พยาบาลชุมชน นักสังคมสงเคราะห์​ อาสาสมัคร เป็นต้น จะเห็นว่าการจัดสวัสดิการเป็นบทบาทของท้องถิ่น แต่บทบาท
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนยังคงเป็นหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยในการหนุนเสริมให้การดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนเกิดประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีสภาพร่างกายที่เสื่อมและถดถอยลงเป็นไปตามกาลเวลา​ เป็นผลที่ทำให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆสามารถ
เข้ามาเบียดเบียนได้ง่ายหากผู้สูงอายุมีปัญหาต่างๆไม่ว่าปัญหาทางครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจฯลฯ ด้วยแล้วก็มักจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัย
ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ ผลที่ตามมานั้นอาจจะเป็นปัญหาทางชุมชนและสังคมต่อไปด้วย เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้สูงอายุนั้นมักมีข้อจำกัดในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง จำเป็นต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีหากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอแล้ว
ก็น่าเชื่อว่าน่าจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน ได้อย่างยืนยาว ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้น จำเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายคือตัวผู้สูงอายุเองผู้ดูแลผู้สูงอายุ และสมาชิกที่รวมอยู่ครอบครัวเดียวกัน ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในงานสาธารณสุข
โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันโรค​ การส่งเสริมสุขภาพการฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลรักษาสุขภาพด้วย เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ เล็งเห็นความสำคัญใน
การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ รวมพลัง ใส่ใจดูแลผู้สูงวัย ปี 2562​ ขึ้น เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัคร
ดังกล่าวได้ร่วมกันในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา