จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล เลขานุการ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และนายอำเภอลานสัก กิ่งกาชาดอำเภอลานสัก
ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน เด็กหญิงปิยะมาศ กีตา นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ อาศัยอยู่กับ
พ่อและแม่ ขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย มีสภาพบ้านที่ทรุดโทรมไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ในพื้นที่ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเงินจำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค 1 ชุด และนม 1 ลัง มอบให้ เป็นการให้การช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยงข้องดำเนินการให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยต่อไป

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี