จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทยของอำเภอห้วยยอด
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย
1.คุณยายบุญมา ชูผล อายุ 86 ปี
2.คุณยายพรี้ นอบน้อม อายุ 83 ปี
3.คุณยายเพียร คงศรี อายุ 86 ปี

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง