จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ คงแก้ว
พร้อมด้วยคณะกรรมการถเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจคนไข้ในพนะราชานุเคราะห์สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจาริณีพิฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงิน จำนวน ๒ ราย
๑.เด็กชายธวัชชัย บุญโก๊ะ บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.นางสาวนริสา สุขขำ บ้านเลขที่ ๙๓/๓ หมู่ ๕ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช