จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม พอ.สว. กับหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ บริการตัดผม และได้ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
จำนวน 3 ราย ณ โรงเรียนพังเคนวิทยา ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี