จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ
แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมอบเงิน
สงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางเต้ง ลุ่มร้อย บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย
2.นางกุล กองแสง บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย
3.นายนิเท เดชพันธ์ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น