จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้หัวข้อ “ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” บูรณาการร่วมกับงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และรณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์
และยาเสพติด ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการค้ามนุษย์และมุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการในพิธีเปิดงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2562จังหวัดมุกดาหาร”
พร้อมด้วยหัวหน้าราชการ ผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง ณ โรงเรียนมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร