จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอวังวิเศษ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเบื้องต้นของที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยการทำความสะอาดร่างกาย และที่อยู่อาศัยให้แก่นายฟื้น
ใหม่แก้ว อายุ 80 ปี ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และนางเชียร ใหม่แก้ว อายุ 77 ปี ผู้สูงอายุ ที่บ้านเลขที่ 335 ม.4 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นอกจากนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง