จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติรายนางสุนีย์ เทพไฝ บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงิน ๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช