จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2562 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางละมัย เจริญโสภา
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลตะแพน อำเภอเมือง
พัทลุงจำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นายปล้อง แก้วขุนทอง อายุ 91 ปีบ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
2.นางจิบ ทองดีเ็ง อายุ 97 ปีบ้านเลขที่ 14/1 หมู่ที่ 2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
3.นางเปลือน แก้วพูด อายุ 95 ปีบ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
4.นางพรัด สงจันทร์ อายุ 102 ปีบ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 6 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
5.นางเจ้ย จันทร์ทอง อายุ 106 ปีบ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 7 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง