จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมออกตรวจวัดแว่นสายตา ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จำนวน 40 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหาด้านสายตาที่ยังขาดแว่นตาที่ไม่เหมาะสมกับปัญหาสายตาได้รับแว่นตาที่ถูกต้องเหมาะสม
และเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี