จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางณิทฐา แสวงทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอรัษฎา เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายเทียบ บุญจันทร์ อายุ 83 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 ม.1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง
2.นางสมหวัง ศรีสวัสดิ์ อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 17 ม.3 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง
3. นางเนื่อง แก้วบุญทอง อายุ 63 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 125 ม.4 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง
4. น.ส.สุภาภร ชุมศรี อายุ 25 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 88 ม.5 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด
เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง