จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จำนวน 5 ราย เพื่อให้การช่วยเหลือ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท และมอบ
เครื่องอุปโภค-บริโภค รายละ 1 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี