จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30 - 16.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี , สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอหนองหาน ที่บ้านนางสุนิศา อาจมาลา
บ้านเลขที่ 19 หมู่ 8 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน
5,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี