จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต โดยศูนย์
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น มารับบริการที่ธนาคารกรุงศรีอุยธยา จำกัด สาขากาฬสินธุ์ และให้กำลังใจทีมแพทย์และ
พยาบาลจากศูนย์ภาคฯ ดังกล่าว

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์