จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอพุนพิน เจ้าหน้าที่สาธารสุข กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน
ในโครงการ "ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายไชโย แสงอุทัศน์ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 73/3 หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด
2. นายสวัสดิ์ ทองสง่า อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 84/4 หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น
สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี