จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ "กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"  เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอพุนพิน เจ้าหน้าที่สาธารสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม.
ร่วมลงพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ "กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายสมนึก พัฒนา อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน
2. นางสาวทองสุข ออมสิน อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด
3. นางพิน วรรณาโส อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 102/2 หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี