กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และคณะสาธารณสุขอำเภอนาทวี ออกเยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วยนายแพทย์จังหวัดลงเยี่ยม
ตำบลนาหมอศรี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี