กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 วันนี้ นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริมและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม
ออกเดินทางไปเยี่ยม ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ตำบล ห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม