จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบผู้ป่วยติดเตียงรายนางฉิ้ง กากแก้ว บ้านเลขที่ ๘/๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านลำนาว
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช