จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผ้าอ้อมสำเร็จรูปมอบผู้ป่วยติดเตียง (ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว) อำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒๕ แพค

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช