จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ มอบหมายให้ นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ได้แก่ นางอรวรรณ เกื้อเส้ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง โดยนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ในพื้นที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง