จังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม,
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่
อำเภอบ้านไผ่ โดยมีนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ให้การต้อนรับ
และร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้ง มอบเงินสด ถุงยังชีพและผ้าห่ม จำนวน ๓ ราย ประกอบไปด้วย
๑. นางวรรณา ผิวขม บ้านเลขที่ ๒๙/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ สาเหตุการป่วย แขนขาอ่อนแรง เดินไม่ได้
๒. นายชารี สมีกาง บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ สาเหตุการป่วย แขนขาอ่อนแรง เดินไม่ได้
๓. เด็กหญิงไอยลดา นิลทับ บ้านเลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ สาเหตุการป่วย ขาทั้งสองข้างพิการ ใช้งานไม่ได้
โดยกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย ครอบครัวละ ๒ ชุด

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น