จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินมอบผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ณ พื้นที่อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน ๓ ราย

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช