จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอย่านตาขาว ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง นายกฤษฦศักดิ์ อุโฆษตระกูล
บ้านเลขที่ 3 ม.1 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือในเบื้อต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง