จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดและคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางคำปัน ภูอังคะ อายุ 76 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 71 ม.5 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
2.นายไพบูลย์ ภูโปร่ง อายุ 67 ปี ผู้พิการ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 101 ม.20 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ยากไร้ และพิการ จำนวนเงินครัวเรือนละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค
จำนวนละ 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์