จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 - 14:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร นายอำเภอบ้านนาเดิม เจ้าหน้าที่อำเภอฯ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 10 ราย ดังนี้
1. นางป่วน ถิ่นท่าเรือ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์ทวี
2. นางล้วน พัฒชิต อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์ทวี
3. นางผ่องใส อ่องจรุง อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ
4. นางจินดา เมืองพร้อม อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ
5. นายทรัพย์ สุขแก้ว อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา
6. นางประไพ แข็งมาก อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 396/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา
7. นางวรรณี ปิ่นหิรัญ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 364/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา
8. นางละม้าย โกละกะ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
9. นางอารมย์ สุขโสม อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาใต้
10. นายพันธ์ ผันอากาศ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 9 ตำบลนาใต้
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี