จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินมอบผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ณ พื้นที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ ราย

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช