กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายก สมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
ส่วนราชการ สาธารณะสุข เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 ในพื้นที่ ต.สัตหีบ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ และถุงยังชีพ จำนวน 7 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ