จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสาวเพชร พันธุ์ไค้นุ่น อายุ 51 ปี ผู้ป่วยพิการ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 24 ม.6 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
2.นางสาวพิสมัย โวหารคล่อง อายุ 41 ปี ผู้ป่วยพิการ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 10 ม.6 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ยากไร้ และพิการ จำนวนเงินครัวเรือนละ 1,000 บาท
พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนละ 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์