จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา  09.00  น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จิตอาสาและอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมจัดเตรียม
ชุดดูแลสุขภาพฟัน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ และด้อยโอกาส ที่มีปัญหาสุขภาพฟัน เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี