จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. อำเภอนาดี นางอังคณา หัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบถุงยังชีพเพื่อเป็น
กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอนาดี โดยมอบหมายให้นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ โรงพยาบาลนาดี
ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมและดูแลสุขภาพพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 4 ราย คือ
1.นายสรรศักดิ์ กองคำ อายุ 42ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดีสาเหตุมาจากเส้นโลหิตในสมองแตกร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ ปัจจุบันทีมแพทย์
ได้ให้ครอบครัวและคัวผู้ป่วยเองฝึกกายภาพ จากการตรวจสุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงดี มอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจ
2.นายสนาม สุวรรณนา อายุ 49 ปี 212 หมู่ที่4 ตำบลนาดี ประสบอุบัติเหตุ ร่างกาย
มีเฉพาะท่อนบน อาศัยอยู่กับนางคำสอน สุวรรณา มารดา อายุ 75 ปี สุขภาพโดยรวมแข็งแรงไม่มีภาวะแทรกซ้อน มอบถุงยังชีพเป็นขวัญกำลังใจ
3.นายอดิศักดิ์ มานพ อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี ประสบอุบัติเหตุพิการทางสมอง อาศัยอยู่กับนางมะลิ มานพ มารดา อายุ 67 ปี
สภาพโดยรวมแข็งแรง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน มอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจ
4.นายอุไร ศิลา อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี ผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก อาศัยอยู่กับนางระเบียบ ศิลา อายุ 71 ปี
ภรรยา สภาพโดยรวมแข็งแรงไม่มีโรคแทรกซ้อน. มอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจ

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี