จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่อำเภอฯ สาธารณสุขอำเภอฯ ผู้ใหญ่บ้าน
และ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางฉุย อ่อนจินดา อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 88/2 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย
2. นางผิว นิลแสง อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์
3. นางอารี สาลี อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโพธิ์
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีฐานะลำบากยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี