จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่อำเภอฯ สาธารณสุขอำเภอฯ ผู้ใหญ่บ้าน
และ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ "กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. นายหัวล้าน แซ่อึ้ง อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 50/1 ถนนวัดโพธิ์ ตำบลตลาด
2. นางเพียร สุขมา อายุ 97 ปี บ้านเลขที่ 100/66 หมู่ที่ 1 ถนนโฉลกรัฐ ตำบลบางกุ้ง
3. นายอาภรณ์ อินทกลัด อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลบางชนะ
4. นายอิ้น แซ่เง่า อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 200/2 หมู่ที่ 2 ถนนตลาดล่าง ตำบลตลาด
5. นายวันชัย คงที่ อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ถนนตลาดล่าง ตำบลตลาด
6. นายวิลาศ รักธรรม อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 58/74 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง
7. นายประเสริฐ เรืองนุ้น อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 107/9 ถนนท่าทอง ตำบลตลาด
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี