จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และนายอำเภอวังวิเศษ ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายน้อม ทองดียิ่ง อายุ 68 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 116 ม.14 ต.เขาวิเศษ อ.เขาวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคไต ระยะที่ 4
2.นางสาวพรทิพย์ ลูกอ้น อายุ 36 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 ม.2 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ผู้ยากไร้ฐานะยากจน ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบชุดธารน้ำใจ รายละจำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง